Đầu android Ownice

Các thảo luận liên quan đến phầm mềm trên đầu Owince

Đầu DVD Android Ownice C500/C500+

Các thảo luận liên quan đến kỹ thuật, sử dụng, sửa chữa và các vấn đề liên quan đến đầu android Ownice C500 và C500+
Chủ đề
40
Bài viết
265
Chủ đề
40
Bài viết
265
  • Napo2a

Đầu DVD Android Ownice C600

Các thảo luận liên quan đến kỹ thuật, sử dụng, sửa chữa và các vấn đề liên quan đến đầu android Ownice C600
Chủ đề
2
Bài viết
4
Chủ đề
2
Bài viết
4

Đầu DVD Android Ownice C800

Các thảo luận liên quan đến cài đặt, sử dụng, nâng cấp phần mềm, ... liên quan đến đầu DVD Android Ownice C800
Chủ đề
4
Bài viết
7
Chủ đề
4
Bài viết
7
Top