• Liên hệ mua hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hệ thống đại lý

3. Tra mã cài đặt ICAN

Vui lòng chọn xe để tra cứu mã cài đặt

Audi
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  01-00-00-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1234678
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1234
BMW
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  02-00-00-00
BMW
118i
/
2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  02-05-04-01
BMW
Series5
/
2017-2020(G30)
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  02-05-04-01
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1235678
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1235678
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1235679
BMW
X3
/
2010-2016(F25)
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  02-05-04-01
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  123567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  123567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1235610​
BMW
X6
/
2014-2019(F16)
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  02-17-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  123568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  123568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1235789
Chevrolet
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  06-00-00-00
Chevrolet
Traiblazer
/
2012-2020
 • Mã chọn canbus
  463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  06-08-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  124567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  12567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  12568910
Ford
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-00-00-00
Ford
Ecosport
/
2012-2019
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-05-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1257
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  127
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  12679
Ford
Ecosport
/
2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-05-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1258
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  128
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  12679
Ford
Ranger
/
2011-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-10-03-01
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  12578
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1278
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  126810
Ford
Ranger/Everest
/
2022-2023
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-10-03-10
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R
  789
Ford
Ranger/Explorer/Wildtrack đã nâng cấp phần mềm
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-10-03-04
Ford
Raptor
/
2011-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-10-03-02
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1256
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  126
Ford
Tourneo/Transit
/
2012-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-09-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  12567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1267
Ford
WildTrack/Bi-Turbo
/
2011-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  07-10-003-02
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  12568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1268
Honda
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-00-00-02
Honda
Accord
/
2012-2017
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-04-09-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134567910
Honda
Civic
/
2011-2015
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-03-09-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1345678
Honda
Odyssey
/
2013-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-07-05-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134567
Honda
Accord
/
2017-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-04-10-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134567910
Honda
City
/
2014-2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-02-06-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134567810
Honda
City
/
2019-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-02-07-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
Honda
City
/
2021-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-06-05-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134578
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134578
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13456710
Honda
Civic
/
2015-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-03-10-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1345678
Honda
CR-V
/
2011-2016
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-06-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13456710
Honda
CR-V
/
2017-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-06-05-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134578
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134578
Honda
HR-V
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-05-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  13456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  13456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13456710
Honda
Odyssey
/
2008–2013
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-07-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134567
Honda
Brio
/
2018-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  08-01-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  134567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13456789
Hyundai
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-00-00-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (không cắm jump P4)
  910
Hyundai
Accent
/
2019-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-04-05-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  13578
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  13478
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13467910
Hyundai
CRETA
/
2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-08-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  135
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1346
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13468
Hyundai
Elantra
/
2015-2019
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-05-06-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1357
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1347
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134679
Hyundai
Elantra
/
2020-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-05-07-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1357
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1347
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134679
Hyundai
Grand Starex
/
2008-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-10-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  135
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1346810
Hyundai
I10
/
2019-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-01-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  13567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  13567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1346789
Hyundai
I20
/
2008-2014
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-02-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  13568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  13568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1346789
Hyundai
I20
/
2014-2019
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-02-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  13568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  13468
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1346789
Hyundai
I30
/
2017-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-03-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1356
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1346
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134678
Hyundai
Kona
/
2018-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-07-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  135
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13467
Hyundai
Santafe
/
2012-2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-09-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  135
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134689
Hyundai
Santafe
/
2019-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-09-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  135
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  134689
Hyundai
Sonata
/
2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-06-08-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1358
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1348
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1346710
Hyundai
Tucson
/
2015-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  09-08-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  135
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  134
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13468910
Hyundai
Tucson
/
2021-2024
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-08-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  136
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  79
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13468910
ISUZU
D-max
/
2012-2019
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  25-01-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  3467
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  346789
ISUZU
D-max
/
2020-2024
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  25-01-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  346
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  346789
ISUZU
MU-X
/
2019-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  25-02-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  3468
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  3467810
KIA
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-00-00-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  910
KIA
Carnival(KA4)/Sedona
/
2022+
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  79
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13689
KIA
Carens/Rondo
/
2013-2019
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-06-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  145678
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  13678
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  136710
KIA
Carnival(KA4)/Sedona
/
2015-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-09-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  136
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  9
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13689
KIA
Forte/K3/Cerato
/
2014-2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-04-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  14567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1367
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1367910
KIA
Forte/K3/Cerato
/
2019-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-04-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  14568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1368
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1367910
KIA
Morning/Picanto
/
2019-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-01-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  136789
KIA
Optima
/
2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-05-05-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  14568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1368
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  13679
KIA
Seltos
/
2020-2024
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-10-01-01
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  14568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1368
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  10
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  136810
KIA
Sonet
/
2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-04-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  14568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1368
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  136810
KIA
Sorento
/
2020-2024
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  11-08-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  136
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  9
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1368910
Mazda
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-00-00-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R Kích lùi xe MAZDA (cắm jump P4)
  810
Mazda
BT-50
/
2011-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-08-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  156
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  146
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1468910
Mazda
CX-5
/
2012-2017
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-04-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1578
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1478
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R lắp TPMS J3 xe Mazda CX5 bản không có cam zin 360 (cắm jump P4
  89
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R lắp TPMS J3 xe Mazda CX5 bản có camera 360 zin theo xe (cắm jump P4)
  8910
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1467910
Mazda
CX-5
/
2017-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-04-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1468
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R lắp TPMS J3 xe Mazda CX5 bản không có cam zin 360 (cắm jump P4
  89
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R lắp TPMS J3 xe Mazda CX5 bản có camera 360 zin theo xe (cắm jump P4)
  8910
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1467910
Mazda
CX-9
/
2006-2016
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-06-01-00
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  146710
Mazda
Mazda2/CX3
/
2014-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-01-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1467
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1467810
Mazda
Mazda3
/
2013-2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-02-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1467
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1467810
Mazda
Mazda3/CX30
/
2019-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-02-04-00
Mazda
Mazda6
/
2012-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  13-03-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  1567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1467
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  14678
Mercedes
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  14-00-00-00
Mercedes
A200
/
2013-2016(W176)
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  14-01-03-00
Mercedes
C-Class
/
2015-2020(W205)
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  14-03-03-00
Mercedes
E-Class
/
2010-2016(W212/C207/A207)
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  14-04-04-00
Mercedes
GLA-Class
/
2019-2020(H247)
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  14-08-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  234567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1567
Mercedes
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  14-10-01-00 14-10-01-01 14-10-01-02 14-10-01-03 14-10-01-17 14-10-01-18 14-10-01-19
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  234568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  1568
MG
2020-2021
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  28-04-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  457
Mitsubishi
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  15-00-00-00
Mitsubishi
Outlander
/
2012-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  15-04-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  23567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  167
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  167910
Mitsubishi
Pajero sport
/
2006-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  15-05-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  23567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  167
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  8
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R (Không cắm jump P4)
  7910
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1679
Mitsubishi
Xpander
/
2017–2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  15-03-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  23567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  167
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  1678
Nissan
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  16-00-00-00
Nissan
Navara
/
2014-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  16-05-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  24568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  234568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2345679
Nissan
X-Trail
/
2013-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  16-03-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  24567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  234567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2345678
Peugeot
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  17-00-00-00
Peugeot
Peugeot 508
/
2010-2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  17-01-01-00
Subaru
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  20-00-00-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  345678
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  245678
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  245
Suzuki
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  21-00-00-00
Suzuki
Ertiga
/
2018-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  21-03-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  3567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  2467
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  24678
Suzuki
Vitara
/
2015-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  21-04-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  3568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  2468
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2467910
Suzuki
XL7
/
2020+
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  21-05-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  không hỗ trợ
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  246
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  24679
Toyota
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-00-00-00
Toyota
Camry
/
2011-2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-05-05-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  4568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  2568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  25679
Toyota
Camry
/
2019-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-05-06-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  25679
Toyota
Corolla Altis
/
2018-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-04-12-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  4568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  2568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2567910
Toyota
Fortuner
/
2004-2015
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-09-01-00
Toyota
Fortuner
/
2015-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-09-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  25689
Toyota
Hilux
/
2015-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-17-08-00
Toyota
Hilux
/
2020+
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-18-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  25789
Toyota
Land Cruiser
/
2007-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-11-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  4568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  2568
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2568
Toyota
Lexus
/
2018
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-19-01-00 (1463-UNI-ID-17)
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  4568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  25 hoặc 2568
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2578
Toyota
Prado
/
2009-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-12-05-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  256910
Toyota
Previa
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-14-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  25610
Toyota
Raize/Veloz
/
2022+
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-19-01-00 (1463-UNI-ID-17)
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  45 (firmware 29/03/2022)
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  25
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  257910
Toyota
RAV4
/
2018-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-13-04-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2569
Toyota
Rush
/
2017-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-07-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  4567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  2567
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2567
Toyota
Sienna
/
2010-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-15-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  256
Toyota
Venza
/
2019-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-16-02-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  2578910
Toyota
Wigo
/
2012-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-01-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  45678
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  25678
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  256789
Toyota
Yaris Cross
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-05-06-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  25679
Toyota
Yaris/Vios
/
2021-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  22-05-06-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  456
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  256
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  25679
Vinfast
Tất cả các đời xe
/
Tất cả các năm
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  24-00-00-00
Vinfast
Lux
/
Tất cả các năm
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R bản thường (cắm jump P4)
  7
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-19R đã cắt vạch hoặc bản có 360 zin, hỗ trợ nút cảm ứng (cắm jump P4)
  710
Vinfast
Fadil
/
2019-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  24-01-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  34567
Vinfast
Lux A
/
2019-2020
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  24-03-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  56
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  3456
Vinfast
Lux SA
/
2019-2022
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  24-02-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  568
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  34568
Mitsubishi
Xforce
/
2024-
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  15-04-03-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-IC-07; 1463-UNI-IC-21
  23567
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  167
 • Công tắc bit
  1463-UNI-ID-26; 1463-UNI-ID-18S
  167910
Zotye
Jotye
/
2020-2021
 • Mã chọn canbus
  1463-UNI-IC-03; 1463-UNI-ID-17
  26-04-01-00
 • Công tắc bít
  1463-UNI-ID-18
  3578
Hotline ICAR