Sơ đồ chân (pinouts) của đầu android Carpad III

Bảng tổng hợp sơ đồ chân kết nối (Pinouts) của đầu android carpad III

TT Ký hiệu cổng Tên cổng Số hiệu chân Chức năng Màu dây Ghi chú
1 A 5.1 Audio Cable 1 Front Left Out Trắng Đầu ra âm thanh kênh Trái phía trước
2 2 Front Right Out Đỏ Đầu ra âm thanh kênh Phải phía trước
3 3 Rear Left Out Trắng Đầu ra âm thanh kênh Trái phía sau
4 4 Rear Right Out Đỏ Đầu ra âm thanh kênh Phải phía sau
5 5 Center Out Trắng Đầu ra âm thanh kênh Trung tâm
6 6 Subwoofer Out Đỏ Đầu ra âm thanh kênh Siêu trầm
7 7 P.CONT Xanh lam Đầu ra điều khiển mở/tắt âm ly ngoài
8 8 P.CONT GND Đen Chân mát của đầu ra điều khiển mở/tắt âm ly ngoài
9 9 Subwoofer GND Đen Chân mát của đầu ra âm thanh kênh Siêu trầm
10 10 Center GND Đen Chân mát của đầu ra âm thanh kênh Trung tâm
11 11 Rear Right GND Đen Chân mát của đầu ra âm thanh kênh Phải phía sau
12 12 Rear Left GND Đen Chân mát của đầu ra âm thanh kênh Trái phía sau
13 13 Front Right GND Đen Chân mát của đầu ra âm thanh kênh Phải phía trước
14 14 Front Left GND Đen Chân mát của đầu ra âm thanh kênh Trái phía trước
15 B USB HOST 1 D+ Xanh lục Chân Data +
16 2 D- Trắng Chân Data –
17 3 GND Đen Chân mát
18 4 +5V Đỏ Chân nguồn +5V cho thiết bị USB
19 C Spare Interface (Cổng dự trữ, hiện tại chưa sử dụng) 1 x x Không sử dụng
20 2 x x Không sử dụng
21 3 x x Không sử dụng
22 4 x x Không sử dụng
23 5 x x Không sử dụng
24 6 x x Không sử dụng
25 D AV In-Review 1 Aux Video In Sign Vàng Đầu vào Video
26 2 Back Video In Sign Vàng Đầu vào Camera lùi
27 3 AUX IN LEFT Sign Trắng Đầu vào kênh tiếng Trái
28 4 AUX IN RIGHT Sign Đỏ Đầu vào kênh tiếng Phải
29 5 AUX IN RIGHT GND Đen Chân mát của kênh tiếng phải
30 6 AUX IN LEFT GND Đen Chân mát của kênh tiếng trái
31 7 Back Video In GND Đen Chân mát của đầu vào video
32 8 Aux Video In GND Đen Chân mát của Camera lùi
33 E Vin2 (Video In 2) 1
34 2
35 3
36 4
37 5
38 6
39 7
40 8
41 9
42 10
43 F Spare Interface (Cổng dự trữ, hiện tại chưa sử dụng) 1 x x Không sử dụng
44 2 x x Không sử dụng
45 3 x x Không sử dụng
46 4 x x Không sử dụng
47 5 x x Không sử dụng
48 6 x x Không sử dụng
49 7 x x Không sử dụng
50 8 x x Không sử dụng
51 9 x x Không sử dụng
52 10 x x Không sử dụng
53 G USBOTG/TPMS/RADAR/HAND BRACKE 1 +5V Đỏ Nguồn +5V cấp cho thiết bị USB
54 2 ?!
55 3 D+ Xanh lục Chân tín hiệu Data+ của USB
56 4 BRACKE Chân tín hiệu phanh tay
57 5 ?!
58 6 D- Trắng Chân tín hiệu Data- của USB
59 7 ?!
60 8 GND Đen Chân mát của USB
61 H SWC/Expansion Interface (Khiển vô lăng) 1 Key 2 Đỏ Khiển vô lăng analog (không cần kết nối nếu Key 1 đã kết nối)
62 2 Key GND Đen Chân nối mát Key 1
63 3 TXD Đỏ Chân gửi tín hiệu Serials
64 4 RXD Đỏ Chân nhận tín hiệu Serials
65 5 Key GND Đen Chân nối mát Key 2
66 6 Key 1 Đỏ Khiển vô lăng analog (luôn luôn kết nối khi có thể)
67 Power Power/Speaker Interface 1 RL- Loa trái sau –
68 2 RL+ Loa trái sau +
69 3 RR- Loa phải sau –
70 4 RR+ Loa phải sau +
71 5 GND Đen Chân Mát (Cực âm ác quy)
72 6 GND Đen Chân Mát (Cực âm ác quy)
73 7 FL+ Loa trái trước +
74 8 FL- Loa trái trước –
75 9 FR+ Loa phải trước +
76 10 FR- Loa phải trước –
77 11 ANT-REMOTE Chân ra tín hiệu điều khiển đóng điện cho âm ly ngoài
78 12 ILL Điều khiển đèn tín hiệu (làm sáng nút trên bảng điều khiển)
79 13 ACC Đỏ Chân nguồn ACC (cấp điện khi xe mở khóa, để kích mở đầu dvd cấp điện vào chân này)
80 14 V.CON Cấp nguồn +12V nuôi Camera lùi (khi bật ứng dụng backdraft cổng này sẽ cấp điện +12V)
81 15 BATTERY+ Vàng Cực dương Ác quy
82 16 BATTERY+ Vàng Cực dương Ác quy
83 17 BACK Tín hiệu của đèn lùi cấp về
84 18 BRAKE Tín hiệu phanh tay cấp về
85 19 CAN+ CANBUS HIGHT
86 20 CAN- CANBUS LOW

One thought on “Sơ đồ chân (pinouts) của đầu android Carpad III

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button